Phẫu thuật chỉnh cong vẹo cậu bé 2. Chẩn đoán: Chẩn đoán dễ dàng trên lâm sàng. a. Cơ năng: – người bệnh thấy tai sao duong vat nho